Δήμος Αιγάλεω
Saturday, January 19, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Προσωπικού - Υπηρεσιακά Θέματα

Ιδρυμα Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - Αποτελέσματα Προκ.ΣΟΧ 1/2011

Αιγάλεω 10/08/2011

Το Ιδρυμα "Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Αρ. ΣΟΧ 1/2011 για την κάλυψη αναγκών του Ιδρύματος .

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου δίμηνης διάρκειας

Αιγάλεω 10/08/2011

Ε Λ Η Ξ Ε

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

Απόφαση Πρόσληψης

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Τελικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 προκήρυξης

Αιγάλεω 20/07/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων της Προκήρυξης Αρ. ΣΟΧ 1/2011 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας .

 

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Ιδρυμα Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2011

Αιγάλεω 19/07/2011

Ε Λ Η Ξ Ε

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ιδρύματος Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ".

Βρεφονηπιακός Σταθμός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2011

Αιγάλεω 19/07/2011

Ε Λ Η Ξ Ε

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ / ΔΗ.ΚΕ.Κ.Π.Α.Α.»

ΔΗΚΕΚΠΑΑ - Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2011

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δίμηνης διάρκειας

Αιγάλεω 13/07/2011

Ε Λ Η Ξ Ε

Ο Δήμος Αιγάλεω ύστερα από την υπ’ αριθ. 176/2011 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας , συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2011 ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ

Αιγάλεω 13/07/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Αρ. ΣΟΧ 1/2011 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας .

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Αιγάλεω 08/07/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω έχοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης σε θέματα νομικής φύσεως όπως: ζητήματα διοικητικού, αστικού και εργατικού Δικαίου, ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, θέματα αυτοδιοίκησης και κρατικών νομικών προσώπων, αναζήτηση των απαραίτητων στοιχείων για την παροχή προφορικών ή έγγραφων γνωμοδοτήσεων και παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου καθώς και την εν γένει νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής, προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07.

Αναλυτική Προκήρυξη (αρχείο .pdf)

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Ανακοίνωση για ισοψηφούντες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011

Γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 27/6/2011 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του τμήματος προσωπικού , ενώπιον της Διευθύντριας Προσωπικού του Δήμου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων εργατών καθαριότητας με σύνολο μορίων 1220 (800 μόρια ανεργίας και 420 μόρια εμπειρίας) προκειμένου να καθορισθεί η μεταξύ τους σειρά κατάταξης όπως προβλέπεται στα οριζόμενα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011 του Δήμου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων παράγραφος 4).

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ / Δνση Προσωπικού

Αιγάλεω 04/05/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν σαράντα εννέα (149) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αιγάλεω.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 5/5/2011 και λήγει στις 16/5/2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως (Δευτέρα έως Πέμπτη 8.00 -14.00, Παρασκευή 8.00-13.00) , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 122-43 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. (τηλ. επικοινωνίας: 2132044905-948-906-902).

Read More...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Page 8 of 10First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and