Δήμος Αιγάλεω
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων Προσωπικού - Υπηρεσιακά Θέματα

Ανακοίνωση για ισοψηφούντες της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011

Γνωστοποιείται ότι την Δευτέρα 27/6/2011 και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο του τμήματος προσωπικού , ενώπιον της Διευθύντριας Προσωπικού του Δήμου, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων εργατών καθαριότητας με σύνολο μορίων 1220 (800 μόρια ανεργίας και 420 μόρια εμπειρίας) προκειμένου να καθορισθεί η μεταξύ τους σειρά κατάταξης όπως προβλέπεται στα οριζόμενα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2011 του Δήμου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων παράγραφος 4).

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ / Δνση Προσωπικού

Αιγάλεω 04/05/2011

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν σαράντα εννέα (149) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αιγάλεω.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 5/5/2011 και λήγει στις 16/5/2011. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως (Δευτέρα έως Πέμπτη 8.00 -14.00, Παρασκευή 8.00-13.00) , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ, 122-43 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. (τηλ. επικοινωνίας: 2132044905-948-906-902).

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ 1/673Μ/2006) ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Αρ. 1/673Μ/2006 για την πλήρωση οργανικών θέσεων Μονίμου Προσωπικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ).

 

 

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Προκήρυξης για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"

Αιγάλεω 18/02/2011

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Προκήρυξης για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης", ως προς την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

 

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Προκήρυξη για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης"

Αιγάλεω 9/2/2011

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την επιλογή "Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης".
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη, να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας ( Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου , Ιερά Οδός 364 ) αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του ειδικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Αναλυτική Προκήρυξη (αρχείο . pdf)

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει

Τον Πίνακα Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, με αντικείμενο : «Επεξεργασία και καταλογράφηση 3.000 περίπου παλαιών βιβλίων, με εργασίες συντήρησης, επαναρχειοθέτησης και ανάδειξης τους, με επικόλληση νέων ετικετών ράχης και με εγγραφή τους στο τηρούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της υπ' αριθμ 2/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει
Τους Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣME 2/2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (9) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αιγάλεω, με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής έργων: «Λειτουργία Τηλεφωνικών Κέντρων», «Συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων», «Συμβουλευτική Ιατρική», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΚΑΠΗ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ανακοινώνει
Τους Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣME 1/2010 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η.», με αντικείμενο την εκτέλεση των εξής έργων: «Ατομική, Οικογενειακή και Κοινωνική Στήριξη», «Πρόληψη, Α/βάθμια φροντίδα και αγωγή υγείας», «Φυσικοθεραπευτική αγωγή» και «Διατήρηση και Βελτίωση Ψυχολογικής, Κοινωνικής και Σωματικής Κατάστασης», συνολικής διάρκειας έως 12 μηνών.

 

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αιγάλεω, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : «Επεξεργασία και καταλογράφηση 3.000 περίπου παλαιών βιβλίων, με εργασίες συντήρησης, επαναρχειοθέτησης και ανάδειξης τους, με επικόλληση νέων ετικετών ράχης και με εγγραφή τους στο τηρούμενο ηλεκτρονικό πρόγραμμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την 22-9-2010 και λήγει την 1-10-2010

 

Διαβάστε Περισσότερα...  Προκηρύξεις Προσωπικού - Υπηρεσιακά
Σελίδα 9 από 11Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and