Δήμος Αιγάλεω
Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

Επαναληπτική Δημοπρασία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διακηρύσσει ότι την 16η Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 – 14.00 θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, για την εκμίσθωση των κυλικείων α)εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Κλειστού Γυμναστηρίου <<ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ>> & β)εντός του Αθλητικού Κέντρου <<ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ>> για το χρονικό διάστημα από της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και μέχρι (3) τρία χρόνια
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Προμήθεια πλαστικών σάκων

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων».

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 02/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00-12.30 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Περίληψη Διακήρυξης

Μελέτη Διακήρυξης

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 175.511,60 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του  προμηθευτή:
1. για τα είδη παντοπωλείου, γαλακτοκομικών προϊόντων, και αρτοποιίας, με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς
2. για τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου , κατεψυγμένων λαχανικών και ψαριών, ελαιόλαδου και αυγών, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %) επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως διαμορφώνεται ανά περίοδο με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εμπορίου) της Περιφέρειας Αττικής
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ.28/1980/Α’11, Ν.2286/95/Α’19,Ν.2307/1995/Α'113,Ν.2539/1997/Α’244,3463/2006/Α’114,Ν.3548/2007/Α’
68,Ν.3801/2009/Α’163,N.3852/2010/A’87,Ν.3886/2010/Α’173,Ν.3979/2011/Α’138,Ν.4111/ 2013/Α’18,Ν.4155/2013/Α’120,Ν.4281/2014/Α’160,Υ.Α.Π1/2390/16-102013/Β’2677, Π.Δ.60/20079άρθρα 29-32),Κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009,Ν.4152/2013/Α'107, Ν.4205/2013/Α'242,Ν.4254/2014/Α'85,Ν.4250/2014/Α'74,Π.Ν.Π.(άρθρο 4)ΦΕΚ Α'240, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, για την επιλογή ανάδοχου για την ασφάλιση της κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος 2015-2016.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov. gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει, με απευθείας ανάθεση, εργασίες “Καθαρισμού & Απομάκρυνσης ξερών χόρτων & θάμνων στο Κτήμα Μερκάτη Πολυκλαδικό – ΤΕΕ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.995,00 Ευρώ, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 10842/15-03-2015 Μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο Δημοτικό κατάστημα (Τμήμα Προμηθειών, δια του πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών), μέχρι & 04/05/2015.

Συνημ. : ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΡΚΑΤΗ 2015 - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
<

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει, με απευθείας ανάθεση, Προμήθεια “ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Χλοοκοπτικές μηχανές , Αλυσιοπρίονα κ.λ.π.” προϋπολογισμού δαπάνης 14.956,80 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.), απαραιτήτων στη Δ/νση Πρασίνου του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 11577/30-3-2015 Μελέτη, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: “www.aigaleo.gr”.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο Δημοτικό κατάστημα (Τμήμα Προμηθειών, δια του πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών), μέχρι 30/4/2015

ΜΕΛΕΤΗ

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 23.500,00 € (με το ΦΠΑ).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 30/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30-12.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Αναλυτική Διακήρυξη

Περίληψη

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Σελίδα 10 από 22Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and