Δήμος Αιγάλεω
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, σας καλεί μέχρι 24/4/2013, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας καθόσον θα διενεργηθεί Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή:
1. για τα καύσιμα, με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του είδους σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά στη μέση λιανική τιμή που ανακοινώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Αθηνών.

2. για τα λιπαντικά είδη, με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», προϋπολογισμού 562.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 25/04/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ-11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.
Οι προσφορές θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας, δηλ.: στο σύνολο 28.100,00 ΕΥΡΩ.
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους η εγγύηση είναι 2,5% δηλ. στο σύνολο 14.050,00 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου, 1ος όροφος επί της Ι. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ: 2132044935.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ,

Προτίθεται να εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

1. Συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοτικού Καταστήματος, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δόμησης, Παιδικοί Σταθμοί, Πνευματικά Κέντρα κ.λ.π., προϋπολογισμού δαπάνης 17.300,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

2. Συντήρησης και Αναγόμωσης των Πυροσβεστήρων, όλων των κτιρίων του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 4.500,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

3. Συντήρησης Καθαρισμού Λεβήτων Κεντρικής Θέρμανσης, των κτιρίων του Δήμου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του, των παιδικών σταθμών και των σχολείων του Δήμου ως και συντήρησης και ρύθμισης των καυστήρων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) προϋπολογισμού δαπάνης 13.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και μέχρι τις 31-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να λάβουν γνώση των Τεχνικών Εκθέσεων και να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 8-3-2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (Τμήμα Προμηθειών) στον πρώτο 1ο όροφο.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αιγάλεω 31/7/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ», για όλους τους τύπους των εκτυπωτών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 28.183,00 € (με το ΦΠΑ 23%).

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αιγάλεω 06/ 07/ 2012

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, διακηρύσσει ότι στις 27/08/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 -10.30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου), θα διενεργήσει Ανοικτή Διεθνή Μειοδοτική Δημοπρασία, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛIΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013», προϋπολογισμού 642.929,32 (με τον Φ.ΠΑ ).

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ» & DRUM ΓΙΑ ΤΑ FAX κ.λ.π. ΣΥΝΑΦΉ ΜΗΧ/

Αιγάλεω 24/05/ 2012

Ο Αντιδήμαρχος Αιγάλεω, σας καλεί μέχρι 30/05/2012, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή έγγραφης προσφοράς, για την ανωτέρω προμήθεια, προϋπολογισμού δαπάνης 11.000,00 ΕΥΡΩ (με το Φ.Π.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

Αιγάλεω 21/ 05/ 2012

Ο Δήμος Αιγάλεω, διακηρύσσει ότι στις 17/07/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 -11.00 , στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου), ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί Ανοικτή Διεθνή Μειοδοτική Δημοπρασία,

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Ανοικτός Διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αιγάλεω 07/05/ 2012

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», για το προσωπικό του Δήμου, προϋπολογισμού 170.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για κλήση σε διαπραγμάτευση για τη μεταφορά μαθητών

Αιγάλεω 06/03/2012

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 68/1-3-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις περιπτώσεις των δρομολογίων που δεν έχουν υποβληθεί προσφορές ή οι υποβληθείσες προσφορές υπερέβησαν το όριο του Προϋπολογισμού της από 7/8/2011 διακήρυξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των ανωτέρω δρομολογίων ανέρχεται στο ποσό των 81.705,87 ευρώ.

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Αιγάλεω 15/02/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την προμήθεια «ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ)» (Αριθμ. Υπομελέτης 30(1)/2011)», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 70.600,00€  (με το ΦΠΑ), για την εκτέλεση του έργου αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ(Α.Μ. 30/2011)».

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Ανοικτός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

Αιγάλεω 06/02/2012

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τελικής επιλογής τον προμηθευτή με τη χαμηλότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», προϋπολογισμού 400.000,00 ΕΥΡΩ (με τον Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 23%).

Διαβάστε Περισσότερα...  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Σελίδα 19 από 25Πρώτη   Προηγούμενη   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and