Δήμος Αιγάλεω
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV : 44114250-9 & 44113100-6 O Δήμαρχος Αιγάλεω , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ » για τις ανάγκες : 1. Του Έργου Αυτεπιστασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» (ΚΑ. 30.7334.008 & Α.Μ 12/2018 ) και την 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »2018 (ΚΑ. 64.6699.002)

τεύχη του συνοπτικού διαγωνισμού

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 5ου ΓΕΛ Αιγάλεω. ΑΔΑ: 78ΟΤΟΞ6Ν-ΦΜ2 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Σχολ. Κτιρίου 5ου ΓΕΛ Αιγάλεω Σουλίου 35 & Πελοποννήσου Αιγάλεω στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε. τηλ 2132044850 απ’όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια Λοιπών μηχανημάτων, καταστροφέα αγριόχορτων, βάσεων κορμών και σκούπα φυσητήρα», προϋπολογισμού 60.326,00 ευρώ με τον ΦΠΑ (24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός του Έργου Αυτεπιστασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ , AΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» και της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»

Τεύχη του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Δράσεις προβολής και δημοσιότητας έργων Δήμου Αιγάλεω

O Δήμος Αιγάλεω προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας έργων Δήμου Αιγάλεω: 1. «Q-SER», 2. «5G ESSENCE» και 3. Βιοαπόβλητα (ΟΠΣ 5001708)». Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής, προβλεπόμενου προϋπολογισμού 18.567.20 €, αφορά στις δράσεις προβολής και δημοσιό-τητας των έργων «Q-SER», «5G ESSENCE» και βιοαποβλήτων με κωδικό ΟΠΣ 5001708. και περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Για το σκοπό αυτό καλούνται υποψήφιοι να υποβάλουν σχετικές προσφορές για την ανάληψη της υπηρεσίας μέχρι 28/5/2018 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθείων (Ι.Οδός 364 και Κάλβου Αιγάλεω).

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Εργασίας

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Εργασία «Καθαρισμός Ξερών Χόρτων, Θάμνων και λοιπών υλικών, Αλσών, Δημοτικής κατασκήνωσης Ραφήνας, Κτήμα Μερκάτη, Πολυκλαδικό-Τ.Ε.Ε. (ΕΛΑΙΩΝΑ) και Κενών Οικοπέδων καθώς και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού», προϋπολογισμού 49.986,88 ευρώ με τον ΦΠΑ (24%).

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Εργασίας  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Σχολικού κτηρίου 17ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, Ολυμπίας & Κορίνθου, την 18η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
ΑΔΑ : ΩΧΘ7ΟΞ6Ν-Θ0Φ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του ως άνω Σχολικού κτηρίου τηλ. 210-59.00.591 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+2017»

O Δήμος Αιγάλεω προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+2017» με τίτλο «Qualitative services at local level for emigrants and refugees (Q-SER)» και με κωδικό αριθμό «2017-1-EL01-KA204-036335»». Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής, προβλεπόμενου προϋπολογισμού 14.000 €, αφορά στην υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου και περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Για το σκοπό αυτό καλούνται υποψήφιοι να υποβάλουν σχετικές προσφορές για την ανάληψη της υπηρεσίας μέχρι 20/5/2018 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθείων (Ι.Οδός 364 και Κάλβου Αιγάλεω).

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Σελίδα 3 από 28Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and