Δήμος Αιγάλεω
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Α.Μ 24/23-03-2018 CPV : 45214200-2 Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον 48.387,10 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% ),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό, για την προμήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 532.720,00 Ευρώ με το ΦΠΑ. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και τον αντίστοιχο του έτους 2019, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα, και ανά κατηγορία υπό προμήθειας είδους όπως ορίζεται στην Διακήρυξη, με την προϋπόθεση η προσφορά του να καλύπτει το σύνολο των ειδών της κάθε ζητούμενης ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α’).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο: « Προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγάλεω (Κοινωνικό Παντοπωλείο- Βρεφονηπιακοί -Παιδικοί Σταθμοί -Εργαζόμενοι του Δήμου) και των Ν.Π.Δ.Δ Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, συνολικού ποσού 739.366,38 Ευρώ με το ΦΠΑ, εκ των οποίων για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 719.892,42 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 13% και 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη και για το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Π/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω» ποσού ύψους 8.238,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),για το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω» ποσού ύψους 11.234,97€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 11.234,97€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια “Λοιπών Παροχών σε είδος – Είδη Ατομικής Προστασίας κλπ”, για τις ανάγκες προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 129.584,00 Ευρώ εκ των οποίων 104.503,00 Ευρώ είναι η καθαρή αξία και 25.080,72 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 24%. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ”
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Διακηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 κατόπιν της 68/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 403/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Θεάτρου “ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ” του Δήμου Αιγάλεω, με πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) το ποσό των 200,00 € μηνιαίως.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΤΕΥΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Διευκρινίσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο:“προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων του Δήμου Αιγάλεω”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: € 134.800 € και Φ.Π.Α. 24% : 32.352 €), με σφραγισμένες προσφορές Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (Άρθρο 86 ν.4412/2016) .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Σελίδα 4 από 28Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and