Δήμος Αιγάλεω
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

ΜΕΛΕΤΗ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Δράσεις προβολής και δημοσιότητας έργων Δήμου Αιγάλεω

O Δήμος Αιγάλεω προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας έργων Δήμου Αιγάλεω: 1. «Q-SER», 2. «5G ESSENCE» και 3. Βιοαπόβλητα (ΟΠΣ 5001708)». Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής, προβλεπόμενου προϋπολογισμού 18.567.20 €, αφορά στις δράσεις προβολής και δημοσιό-τητας των έργων «Q-SER», «5G ESSENCE» και βιοαποβλήτων με κωδικό ΟΠΣ 5001708. και περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Για το σκοπό αυτό καλούνται υποψήφιοι να υποβάλουν σχετικές προσφορές για την ανάληψη της υπηρεσίας μέχρι 28/5/2018 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθείων (Ι.Οδός 364 και Κάλβου Αιγάλεω).

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Εργασίας

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Εργασία «Καθαρισμός Ξερών Χόρτων, Θάμνων και λοιπών υλικών, Αλσών, Δημοτικής κατασκήνωσης Ραφήνας, Κτήμα Μερκάτη, Πολυκλαδικό-Τ.Ε.Ε. (ΕΛΑΙΩΝΑ) και Κενών Οικοπέδων καθώς και απομάκρυνση υλικών καθαρισμού», προϋπολογισμού 49.986,88 ευρώ με τον ΦΠΑ (24%).

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης Εργασίας  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγάλεω προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Σχολικού κτηρίου 17ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω, Ολυμπίας & Κορίνθου, την 18η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
ΑΔΑ : ΩΧΘ7ΟΞ6Ν-Θ0Φ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του ως άνω Σχολικού κτηρίου τηλ. 210-59.00.591 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+2017»

O Δήμος Αιγάλεω προτίθεται να αναθέσει την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης στο συντονισμό και παρακολούθηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERASMUS+2017» με τίτλο «Qualitative services at local level for emigrants and refugees (Q-SER)» και με κωδικό αριθμό «2017-1-EL01-KA204-036335»». Το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής, προβλεπόμενου προϋπολογισμού 14.000 €, αφορά στην υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αιγάλεω στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου και περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη μελέτη.

Για το σκοπό αυτό καλούνται υποψήφιοι να υποβάλουν σχετικές προσφορές για την ανάληψη της υπηρεσίας μέχρι 20/5/2018 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθείων (Ι.Οδός 364 και Κάλβου Αιγάλεω).

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
Α.Μ 24/23-03-2018 CPV : 45214200-2 Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον 48.387,10 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% ),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια με τίτλο: «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό, για την προμήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 532.720,00 Ευρώ με το ΦΠΑ. Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και τον αντίστοιχο του έτους 2019, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής ανά ομάδα, και ανά κατηγορία υπό προμήθειας είδους όπως ορίζεται στην Διακήρυξη, με την προϋπόθεση η προσφορά του να καλύπτει το σύνολο των ειδών της κάθε ζητούμενης ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α’).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Σελίδα 4 από 29Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  Όροι Χρήσης Powered by and