Δήμος Αιγάλεω
Saturday, February 23, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Διαγωνισμοι Προμηθειών / Εργων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (με το ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΤΕΥΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Διευκρινίσεις Τεχνικών Προδιαγραφών

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο:“προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και κάδων κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων του Δήμου Αιγάλεω”, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 167.152,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 24%: € 134.800 € και Φ.Π.Α. 24% : 32.352 €), με σφραγισμένες προσφορές Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (Άρθρο 86 ν.4412/2016) .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και λοιπά αρχεία

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ”

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Διακηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 κατόπιν της 68/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και της 403/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου , για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Θεάτρου “ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ” του Δήμου Αιγάλεω, με πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) το ποσό των 200,00 € μηνιαίως.

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω, θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την «Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου και καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών», συνολικού προϋπολογισμού 69.000,00 € (με τον ΦΠΑ 24%). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 2/3/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00-10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Αιγάλεω προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Έργο :«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ & ΕΙΣΟΔΩΝ » που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 9/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00μμ .
2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/02/2018, Παρασκευή και ώρα 1.00μμ ,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ 

 

 

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ»

ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο:“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Διαγωνισμοί Προμηθειών / Εργων
Page 5 of 28First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last   

Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and