Δήμος Αιγάλεω
Saturday, March 23, 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

FAQ Downloads Sitemap Οδηγίες Χρήσης

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αιγάλεω 2015-2019


Εγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015 - 2019


Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 - 2019 Β' Φάση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω βρίσκεται σε ολοκλήρωση και για το σκοπό αυτό τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 23/10/2015.

Στο Τευχος που τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για παρατηρήσεις, προσθήκες και άλλες προτάσεις, γίνεται προσπάθεια εξειδίκευσης και υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν κατά την Α Φάση .

Η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο egaleo@egaleo.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» έως τις 23/10/2015.


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω βρίσκεται σε ολοκλήρωση και για το σκοπό αυτό τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως τις 23/10/2015.

Στο Τευχος που τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για παρατηρήσεις, προσθήκες και άλλες προτάσεις, γίνεται προσπάθεια εξειδίκευσης και υλοποίησης των στόχων που τέθηκαν κατά την Α Φάση .

Η Β' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο egaleo@egaleo.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» έως τις 23/10/2015.


 


Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Την Τρίτη 02/06/2015 συνεδρίασε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αιγάλεω, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω που αποτελεί την Α' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε παρουσιάση των Αξόνων και των Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και εξηγήθηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή του.

 
Την Τρίτη 02/06/2015 συνεδρίασε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αιγάλεω, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω που αποτελεί την Α' Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου.
 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε παρουσιάση των Αξόνων και των Στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου και εξηγήθηκαν οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την ολοκλήρωσή του.

 

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 
Σας καλούμε σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, την 2/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, προκειμένου η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.aigaleo.gr/Default.aspx?tabid=427&language=en-US).
 
Σας επισυνάπτουμε και έντυπο στο οποίο αποτυπώνονται περιληπτικά οι επιμέρους στόχοι και οι ομάδες δράσεων στους άξονες που περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Περιμένουμε τυχόν παρατηρήσεις σας.
 
Σχετικά Αρχεία 

 

 
Σας καλούμε σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΕΠΑΣ”, την 2/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, προκειμένου η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (http://www.aigaleo.gr/Default.aspx?tabid=427&language=en-US).
 
Σας επισυνάπτουμε και έντυπο στο οποίο αποτυπώνονται περιληπτικά οι επιμέρους στόχοι και οι ομάδες δράσεων στους άξονες που περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Περιμένουμε τυχόν παρατηρήσεις σας.
 
Σχετικά Αρχεία 

 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 - 2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω συντάσσεται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση και η ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον της πόλης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ο Δήμος Αιγάλεω επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση των προτάσεών αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της πόλης μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το σκοπό αυτό, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να το αποστείλετε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο egaleo@egaleo.gr  με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

 
 

 


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Αιγάλεω συντάσσεται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση και η ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον της πόλης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ο Δήμος Αιγάλεω επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση των προτάσεών αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση της πόλης μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το σκοπό αυτό, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο που αποτελεί το πρώτο μέρος της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο Στρατηγικό Σχέδιο γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι στόχοι και τα μέτρα.

Το Στρατηγικό Σχέδιο θα εισαχθεί για συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των προτάσεων των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να το αποστείλετε είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο egaleo@egaleo.gr  με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

 
 

 


 


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014

 
Οι προβλέψεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/2010) και του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010)
 
Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α και με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») άρθρο 266 ορίζεται ότι για τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό.
Η θεσμική υποχρέωση σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποσκοπεί στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ.
Οι στόχοι
Στόχοι του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η ανάπτυξη της περιοχής στους τομείς αρμοδιοτήτων της και η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
Το περιεχόμενο
Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσει την επόμενη χρονική περίοδο σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων της (περιβάλλον, υποδομές, κοινωνική μέριμνα κοκ). Επίσης, περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής της οργάνωσης και λειτουργίας. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται όλες οι δράσεις των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει ο Δήμος.
Χρόνος Κατάρτισης Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010: «Οι δήμοι, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν το επιχειρησιακό τους πρόγραμμα έως τις 30.9.2011.»

 

Με την παρ. 6ε' του άρθρου 12 του Ν. 4018/11, η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έως την 30.11.2011.

Με την παρ. 5 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται, εκ νέου, ως την 30.9.2012.

 

Χρήσιμο Υλικό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012-2014 (αρχείο .zip)

Απόφαση Δημοτικού Σύμβουλίου "ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012-2014"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2012-2014

 

 

 


Κεντρικη Σελιδα | Δημοτικη Αρχη | Ενημερωση - Επικοινωνια | Παρουσιαση Δημου | Παιδεια-Πολιτισμος | Αθλητισμος | Κοινωνικες Υπηρεσιες | Ηλεκτρονικες Υπηρεσιες
  Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Privacy Statement  Terms Of Use Powered by and